INFIN FIRST_SG SEC_SG THIRD_SG FIRST_PL SEC_PL THIRD_PL PAST
volar volara volaras volara volaramos volarais volaran
peder pediera pedieras pediera pedieramos pedierais pedieran pidieron
subrir subiera subieras subiera subieramos subrierais subrieran
hacer hiciera hicieras hiciera hiciéramos hiciérais hicieran hicieron
querer quisiera quisieras quisiera quisiéramos quisierais quisieran quisieron
venir viniera vinieras viniera viniéramos vinierais vinieran vinieron
andar anduviera anduvieras anduviera anduviéramos anduvierais anduvieran anduvieron
estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran estuvieron
poder pudiera pudieras pudiera pudiéamos pudierais pudieran pudieron
poner pusiera pusieras pusiera pusiéamos pusierais pusieran pusieron
saber supiera supieras supiera supiéramos supierais supieran suypieron
tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran tuvieron
traducir tradujera tradujeras tradujera tradujéramos tradujerias tradujeran
decir dijera dijeras dijera dijéramos dijerais dijeran dijeron
traer trajera trajeras trajera trajeramos trajerais trajeran trajeron
caer cayera cayeras cayera cayéramos cayerais cayeran cayeron
creer creyera creyeras creyera creyéramos creyerais creyeran creyeron
leer leyera leyeras leyera leyéramos leyerais leyeran leyeron
oir oyera oyeras oyera oyéramos oyerais oyeran oyereron
construir construyera construyeras construyera construyéramos construyerais construyeran construyeron
dar diera dieras diera diéramos dierais dieran dieron
haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran hubieron
ir fuera fueras fuera fuéramos fuerais fueran fueron
ser fuera fueras fuera fuéramos fuerais fueran fueron
haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran huberon
pedir pidiera pidieras pidiera pidiéramos pidierais pidieran pidieron
dormir duemiera durmieras durmiera durmiéramos durmierais dumieran durmeron